Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

Ter | 28.04.15

Valência 4-0 Granada

SAPO TL

 


Valência hosi Nuno tama iha zona "Champions" ho rekorde no goleada
Alén goleada no sa’e ba kuartu postu, Diego Alves estabelese ona rekorde foun ida iha baliza che.


  


Valência festeja golu


 


Valência manán Granada 4-0 no rekupera ba kuartu lugár hosi Liga Española.


 


Iha Mestalla, ho André Gomes titulár, ho mós eis-Benfica Rodrigo no eis-FC Porto Otamendi, ekipa Nuno Espírito Santo hakat ba oin hosi markadór iha minutu 26, grasa ba golu ida hosi médiu Javi Fuego.


 


Maski remata primeira parte, Parejo aproveita penalidade ida hodi halo 2-0.


 


Iha jogu tempu daruak nian no Rodrigo sai ona (halo adeptus barak maka basa liman), ba turma tékniku Nuno Espírito Santo taka kontajen jogu iha parte finál, ho golu arjelinu Feghouli, iha minutu 86 no Álvaro Negredo, iha minutu 88.


 


Aléna goleada no sa’e ba kuartu postu, Diego Alves estabelese rekorde foun ida iha baliza che: guarda-rede brazileiru ultrapasa ona minutu 549 tutuir malu sem halo golu iha nia uma, iha pose Pep Balaguer dezde époka 1974/1975.


 


Valência sai defeza daruak ne’ebé di’ak liu iha prova, ho de’it golu ne’ebé sofre 25 iha jogu 33. Sai di’ak liu, só meski Barcelona maka sofre 19. Iha uma, laiha klube ida maka rejistu di’ak liu hanesan Valência: Vitória 14, empata rua no lakon iha jogu 17.


 


Atu refere katak Granada, ne’ebé kontinua iha zona despromosaun, portugés sira Daniel Candeias no Luís Martins iha kampo.


 


SAPO TL ho SAPO Desporto