Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

Sex | 27.11.15

Ronaldo: "Neymar sa’e daudaun, CR7 no Messi to’o ona iha tutun "

SAPO TL

Finalista na’in tolu ba kandidatu  bola Osan-mean sei fó sai iha segunda-feira semana oin.

Foto:Radio Renascen


 


Ronaldo " hanesan fenómenu " iha konvisaun katak Neymar sei manán bola Osan-mean ne’e iha tinan oin, garante katak jogadór "canarinho" sei iha fatin atu sai di’ak liu kontráriu ho Messi no Cristiano.


 


"Apoiu Neymar atu manán Bola Osan-mean  iha 2016. Nia iha sa’e daudaun maibé Ronaldo no Messi  to’o ona “ pico Reuters”. Bele demora tan to’o tinan ida ka rua tan, maibé hakarak katak Neymar bele to’o iha pozisaun futeból brazileiru nian ", hatete Ronaldo, sita hosi jornál Katalaun Mundu Deportivu.


 


Naran hosi finalista na’in tolu ba prémiu jogadór di’ak liu tinan 2015 sei fó sai iha segunda-feira semana oin, iha oras13. Tuir brazileiru ne’e, la’ós momentu ne’ebé   kriativu brazileiru ne’e hetan prémiu.


 


"Tuir loloos, hau hakarak Neymar mak manán hodi interrompe tempu Cristiano Ronaldo no Messi nian , maibé ba agora prémiu ne’e sei hetan hosi na’in rua ne’e ida no lahatene se Neymar bele okupa iha fatin datoluk",  nia termina.


 


SAPO TL ho SAPO Desportu