Saltar para: Posts [1], Pesquisa [2]

SAPO Desportu TL

Seg | 30.11.15

Putin bandu inskrisaun hosi jogadór turku sira iha kampeonatu rusu

SAPO TL

Klube rusu sira laiha posibilidade hodi kontrata jogadór turku sira.


 
Ministru Desportu rusu nian, Vitali Mutkó, afirma ona iha loron-segunda ne'e katak klube sira laiha posibilidade hodi kontrata futebolista turku sira durante períudu transferénsia sira iha fulan-Janeiru, tanba kastigu sira ne'ebé Kremlin hala'o.

"Karik ema ruma hakarak kontrata desportista turku ida durante merkadu invernu nian, ha'u fiar katak ne'e laiha posibilidade. Ha'u lakohi adianta senáriu sira, maibé ha'u senti katak ne'e hanesan klaru", Mutkó afirma ona iha deklarasaun ba jornalista lokál sira.

Iha loron-sábadu ikus, Rúsia hato'o kastigu ekonómiku ba Turkia tanba sira tiru hasoru aviaun ida hosi forsa aéreu rusu iha fronteira ho Síria.

"Agora daudaun, ha'u fó konsellu ba klube sira hodi halakon hanoin atu hetan desportista turku sira", hatutan hosi ministru.

Bainhira hatán kona-bá Gokdeniz Karadeniz, médiu ne'ebé halo atuasaun iha Rubin Kazan, governante rusu konsidera katak internasionál turku hanesan "ema di'ak ida" no "ezemplu" ida.

"Karadeniz sai ona hanesan labarik-mane rusu ida. Karik ema rusu sira sai hanesan nia, sei sai di'ak liu", nia refere.

Mutkó nega mós katak empreza turku sira ne'ebé kontratadu hodi serbisu iha konstrusaun ba estádiu sira ba Kampeonatu Mundu 2018 nian afetadu ona ba medida foun sira hosi governu rusu.

Kastigu sira hakarak "garanti seguransa nasionál no hosi sidadaun rusu sira nian" no inklui proibisaun ba semo "charter" entre nasaun rua ne'e no hosi emprezáriu rusu sira hodi kontrata sidadaun turku sira nune'e mós bandu hodi fó vistu sira, haktuir hosi testu ida dekretu nian ne'ebé fó sai hosi Kremlin.

Bandu mós ka iha limitasaun ba merkadoria sira hosi Turkia ba Rúsia, haktuir hosi lista ida ne'ebé sei elaboradu hosi Governu.

Iha loron 24 Novembru, aviaun kasa-bombardeiru F-16 ataka SU-24 rusu nian tanba aviaun rusu viola fatin aéreu turku nian dala sanulu iha períudu ida ho minutu lima, iha besik fronteira ho Síria, hodi la halo tuir adverténsia sira, haktuir hosi Ankara.

Vladimir Putin hato'o versaun oin-seluk, hodi hatete katak SU-24 la ameasa Turkia no semo iha teritóriu síriu nia laran, iha kilómetru haat hosi fronteira, hodi hatete katak ne'e hanesan "sona iha kotuk laran" no sei iha "konsekuénsia sériu sira" iha relasaun diplomátiku sira entre nasaun rua ne'e.

@SAPO Desporto

Seg | 30.11.15

Taarabt: "Ha’u di’ak hela iha Benfica"

SAPO TL

Médiu arjelinu ne’e hatete  sei "servisu maka’as "  hodi bele joga.

                                                                                           Foto: SL Benfica


Adel Taarabt kumpre ohin minutu balun iha ekipa B  Benfika nian, faze ida ne’ebé  aponta hanesan momentu ikus atu sai hosi klube iha merkadu  invernu ne’e .


 


Maibé, iha deklarasaun ba site italianu 'Il Vero Milanista', ne’ebé asosia ho AC Milan iha époka rua , jogadór marokinu ne’e garante katak nia sente  kontente iha “clube da Luz” .


 


"Ha'u di’ak hela iha Benfika, hothotu  di’ak mai ha’u.Klube ida ne’ebé iha história bo’ot,  “Estádio da Luz “ kapás tebes, no ema hotu Portugál bele tuir ", nia afirma, hatutan tan  katak" hau sei servisu maka’as hodi joga bele fila fali. Ha’u sei lahare  oras. Ha’u foin maka liu tinan ida susar tebes iha Queens Park Rangers".


 


Kona-bá futuru, Taarabt  sei nakloke: "Benfika mak sei  deside ha’u nia destinu. Iha kontratu importante durante tinan lima. Hakarak repete iha ne’e katak ha’u  sente sei di’ak hela ho klima iha ne’e di’ak loos,  ne’ebé sempre iha tempu  dia’k.  Benfika hanasan   klube  ida entre klube sira di’ak iha  Europa  no nia adeptu sira fó apoiu mai hau, tamba sira hein hau nia joga ".


 


Internasionál marokinu  ne’e hato’o agradesimentu  ba apoiu hosi Rui Costa, ne’ebé ohin-loron sei rekorda ho saudade nafatin iha Itália nia  pasajen  iha  Fiorentina no AC Milan.


 


"Hanesan Maestru ida, Kampeaun . Sempre fó hanoin mai ha’u,  atu kontinuar iha  pasiénsia no servisu maka’as, tamba dalan ida ne’e maka dalan dia’ak liu ",  nia konklui.


 


SAPO TL ho SAPO Desportu